• Staffan Danielsson, kontroversiell debattör som även sitter i riksdagens socialutskott samt ledamot av Nordiska Rådet. Foto: Tommy Pettersson

Varför tiger man om RUT?

Jag har länge irriterat mig på att ledande politiker, och media, länge som en sanning påstått att det tar sju till åtta år för en flykting att komma i arbete. Detta har ansetts som en alldeles för lång tid men tyvärr är verkligheten är mer alarmerande än så.

Jag anser det mycket viktigt att samhällsdebatten utgår ifrån en så korrekt verklighet som möjligt. Därför har det bekymrat mig att beslutsfattare och medier de senaste åren, i bästa välmening, ofta förskönar migrationens vinster och förminskar graden av utmaningar som vi står inför.

Därför har jag ställt frågor till Riksdagens Utredningstjänst (RUT),  om hur lång tid tar för att flyktingar har heltidsarbete utan lönebidrag?

Statistik och sanning

Svaret lyckades RUT, faktiskt tillsammans med SCB, gräva fram i en rapport som heter "Andel flyktingar i Arbete". Lite av dessa fakta kan jag relatera till i mitt debattinlägg.

Efter åtta år har endast 25 procent av flyktingarna helårsarbete på hel- eller deltidsbasis. Efter 15 år har endast 34 procent sammaledes, (då inräknas arbeten med lönebidrag också eftersom det inte går att särskilja den kategorin).

Men enligt SCBs AKU (arbetskraftsundersökning) var den totala andelen sysselsatta 2014 i åldern 20-64 år 80 procent. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 78 procent och bland männen 82 procent.

Bland utrikes födda var sysselsättningsgraden 67 procent totalt, 62 procent bland kvinnorna och 72 procent bland männen. Enligt AKU var andelen heltidsanställda för befolkningen 15-74 år 77 procent 2014.. Bland dem som var födda i Asien var andelen 73 procent och bland dem som var födda i Afrika var andelen heltidsanställda 63 procent.

Min uppfattning är att dessa siffror närmast skönmålar den bistra verkligheten. Som arbete enligt SCB lär definitionen vara båda fasta och tillfälliga och deltidsarbeten och arbeten med 80 procent lönebidrag som den tillfrågade har minst en timme den aktuella veckan.

 Enligt RUT

 RUT redovisar i sin rapport effekten av lönebidragsarbeten, som man ju oftast har under flera år:

"Exempel på sådana insatser är instegsjobb och nystartsjobb. Ett mått som Arbetsförmedlingen använder för dessa insatser är andel personer som efter insatsens slut, har ett arbete utan stöd efter 90

dagar respektive 180 dagar. Arbetsförmedlingen visar att av dem som avslutat etableringsuppdraget under 2014 hade fem procent ett arbete utan stöd efter 90 dagar och efter 180 dagar hade sex procent

ett arbete utan stöd. Efter avslutat instegsjobb 2014 hade sex procent av samtliga ett arbete utan stöd 90 dagar och sju procent hade ett arbete utan stöd 180 dagar. Efter avslutat nystartsjobb 2014 hade 33 procent av samtliga ett arbete utan stöd 90 dagar och 36 procent hade ett arbete utan stöd 180 dagar efter avslutat nystartsjobb."

Detta belyser kraftfullt vilken nackdel många utlandsfödda har av sämre språkkunskaper och låg utbildning. Instegsjobben riktar sig mot nyanlända till skillnad från nystartsjobb.

Några ledarsidor har tagit upp RUT-rapporten, främst PM Nilsson i Dagens industri i flera ledare. I vårbudgetdebatten lyfte Ulf Kristersson (M) fram rapporten i kammaren och studio ett.

Gåtfullt nog har rapporten "Andel flyktingar i Arbete" inte ansetts ha nyhetsvärde på nyhetsplats i svensk riksmedia. Själv är jag tillfreds med att som enskild riksdagsledamot kunna lyfta fram fakta som behöver vara kända genom min rätt att beställa utredningsuppdrag genom RUT.