Tekniska Verken går plus

Trots ett år med låga elpriser och stora nedskrivningar så uppvisar Tekniska verken i Linköping AB ett mycket starkt resultat, som presenteras i koncernens bokslutskommuniké för 2015. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar är det starkaste i företagets historia och uppgick till  1 178 miljoner kronor mot 1 025 miljoner kronor föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 410 miljoner kronor jämfört med 358 miljoner kronor föregående år. Resultatet har då belastats med såväl positiva som negativa poster av engångskaraktär uppgående till -122 miljoner kronor. För 2014 var motsvarande poster - 42 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt med 68 miljoner kronor av en engångsersättning för den nya mottagningsstationen för elnät i Mjärdevi.