Starkt läge för tillverkningsindustrin

Barometerindikatorn steg från 110,5 i augusti till 113,8 i september. Det är sjätte månaden i rad som indikatorn överstiger 110, det vill säga indikerar betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi.

Ökningen i september beror främst på ytterligare förstärkta signaler från tillverkningsindustrin, vars konfidensindikator därmed nådde en ny högstanivå. Övriga företagssektorer bidrog något negativt till barometerindikatorn och hushållens syn på ekonomin förbättrades endast marginellt.