• Frida Boklund från Företagarna presenterade Småföretagsbarometern tillsammans med Swedbank och Sparbankerna. Foto: Tommy Pettersson

Östergötland tredje starkaste

Svea rikes ekonomi är fortsatt väldigt stark och enligt småföretagskonjunkturbarometern 2017 är Östergötlands företagsutveckling ett gott tecken på detta. Den årliga småföretagsbarometern har ett underlag med svar från 4 000 företag med upp till 50 anställda. Barometern har sedan 1985 mätt vilka förväntningar företagen har på den ekonomiska utvecklingen för sitt eget företag och vilka förutsättningar som ges.

I den senaste mätningen framkommer det att Östergötland har den tredje starkaste konjunkturindikatorn i landet. Mätningen visar också att tillväxten inom sysselsättning, orderingång och omsättning ligger på höga nivåer.

Positiv syn på framtiden

Årets sammanvägda nettotal för konjunkturindikatorn i Östergötlands län är 106, tredje högst i landet, bara Kalmar och Västerbotten har högre. Det är också klart högre än riksgenomsnittet och man förväntar sig att utvecklingen kommer att förbättras de kommande 12 månaderna. En trolig förklaring till den höga placeringen är det lokala näringslivets industristruktur.

– Även i årets barometer är Östergötland i topp. Konjunkturen är fortsatt stark i länet. Framtidstron för kommande år är också mycket positiv. Samtidigt är företagen också mycket tydliga att deras största oro är arbetskraftskostnader, det är inte konstigt eftersom många företag kräver välutbildad kompetens, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna i Östergötland.

Utmaningar för småföretagen

Över 40 procent av företagen uppger att brist på lämplig arbetskraft är det största hindret för tillväxt. Detta ska jämföras med snittet i riket som ligger på 26 procent och det är också en ökning från förra året (36 %) vilket visat att detta är en växande utmaning som gör att företagen kan få svårt att få möta den ökade efterfrågan. Strax över var fjärde företag ser även ökade skattekostnader som en risk.

– Det finns en rad utmaningar som företagen står inför. Dessa är brist på arbetskraft, framför allt ingenjörer och svetsare till tillverkningsindustrin samt personal till skola, vård och omsorg. Generellt råder det brist på arbetskraft med rätt kompetens på stora delar av arbetsmarknaden, säger Gunilla Hansson, kontorschef, Swedbank i Mjölby.

Högre än snittet

Sysselsättningstillväxten har minskat något men nettotalet ligger fortfarande högt, klart starkare än riksgenomsnittet. Även ordertillväxten har mattats något men är med nettotalet 41 betydligt högre än snittet 32. Även inför kommande 12 månader är företagarna i länet mer optimistiska än snittet för landet som helhet.

Småföretagsbarometer genomförs av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.