Miljöstyrningsrådet blir del av Konkurrensverket

Av höstens budgetproposition framgår att Miljöstyrningsrådets upphandlingsverksamhet ska flyttas över till Konkurrensverket. Kritiken har inte låtit vänta på sig, då Konkurrensverket av många ansetts ha ett negativt förhållningssätt till att ställa miljökrav vid offentlig upphandling.

Miljöstyrningsrådet är ett expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. Nu oroas SKL , TCO och LRF över lämpligheten att Miljöstyrningsrådet flyttas till Konkurrensverket, vilket skulle innebära att Konkurrensverket få både en granskande och rådgivande roll. Förslaget borde utretts bättre anser kritikerna, som och efterlyser en konsekvensbeskrivning. Frågan har tagits upp i riksdagen i en interpellation av Maria Nordén (s).

- Det är direkt olämpligt att en myndighet ska både ha tillsyn och ge råd, menar Maria Nordén (s), som på sin interpellation fick svar av ansvarige statsråd Stefan Attervall (kd), som ansåg det nödvändigt att samla alla upphandlingsfrågor under en och samma myndighet. Stefan Attervall (kd) var inte orolig för att det skulle vara något problem med att Konkurrensverket både har en tillsynsroll och rådgivande roll. - Verket kommer att ha ögonen på sig, menade statsrådet. Den 1 juli 2014 är det tänkt att den nya organisationen skall vara igång enligt statsrådets svar till Maria Nordén (s)

Undvika intressekonflikter

Två olika statliga utredningar har gjorts om offentlig upphandling. De föreslår båda bildandet av en ny myndighet för att öka synligheten för upphandlingsfrågor och för att man ska undvika intressekonflikter med tillsynen. Landets kommuner, landsting och olika statliga myndigheter upphandlar varor och tjänster för över 600 miljarder kronor årligen. Anders Wijkman, som har svarat för den senaste statliga utredningen är starkt kritisk till den föreslagna överföringen av Miljöstyrningsrådet till Konkurrensverket.

– Det är ett feltänk och det sämsta alternativet, menar Anders Wijkman i en debattartikel i Dagens Nyheter. Efter noggranna analyser föreslog båda utredningarna att en ny myndighet skulle bildas. Skälet till förslagen var dels att öka synligheten för upphandlingsfrågorna, dels undvika intressekonflikter med tillsynsverksamheten vid Konkurrensverket respektive Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet. Anders Wijkman anser att det är direkt olämpligt att placera stöd och rådgivning hos den myndighet som dessutom sköter tillsynen av offentliga upphandlingar och han befarar att de som upphandlar kommer att undvika att söka stöd i en gränsdragningsfråga, när Konkurrensverket dessutom utövar tillsyn över och i vissa fall även driver rättsprocesser mot kommuner, landsting och statliga myndigheter. Det finns också en risk att konkurrensaspekten tränger undan andra viktiga frågor. Konkurrens är viktigt för bra offentlig upphandling men andra aspekter är också nödvändiga. Om Konkurrensverket tar över är risken överhängande att Miljöstyrningsrådet samlade kunskap bryts upp och verksamhetens kompetens går förlorad, samtidigt som upphandlande myndigheter får sämre underlag att ställa miljökrav. Det vore mycket olyckligt att tona ned betydelsen av miljö och hållbarhet från upphandlingsprocessen, menar Anders Wijkman. Att låta Konkurrensverket ta över innebär att viktig miljökompetens försvinner – och att rådgivning och tillsyn hamnar under samma tak. Tänk om skriver SKL, LRF och Naturskyddsföreningen tillsammans med regeringens utredare.

Nya problem

Inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)är man oroad över att den spetskompetens som idag finns på Miljöstyrningsrådet kommer att försvinna. Kommuner och landsting har i hög grad utnyttjar expertisen vid upphandlingar när det gällt att ställa dom rätta miljö- och sociala krav, som krävs för en säker upphandling. Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert på Sveriges kommuner och Landsting, är oroad över att Miljöstyrningsrådet nu ska flyttas till Konkurrensverket.

- Det som saknas är en ordentlig konsekvensbeskrivning och jag är oroad över att vi kommer att tappa den spetskompetens som finns inom Miljöstyrningsrådet. Sverige har varit världsledande på det här området , när det gäller offentlig upphandling och miljökrav, säger Kerstin Blom Bokliden, som menar att det här frågan om flyttning har gått alldeles för fort och hon är nu oroad över vilka konsekvenserna blir. Risken är uppenbar att det bara kommer att leda till nya problem. Hon litar inte på statsrådet Stefan Attervalls(kd) försäkran i interpellationsdebatten med Maria Nordén (s)att Konkurrensverket kommer att klara av båda rollerna som en granskande och rådgivande myndighet. Hon finner det anmärkningsvärt, att trots två statliga utredningar, som båda pekar på att det bästa är att bilda en ny myndighet, så väljer regeringen att ett alternativ som inte utretts av någon.