• Helene Ek Henning, länsstyrelsen, är samordnare för miljöövervakningen i Östergötland. Övervakningen är gedigen och sker inom många områden. Just nu prioriteras högfluorerade ämnen, växtskyddsmedel, läkemedelsrester, flamskyddsmedel och övergödning av vattendrag. Foto: Leif Larsson

Miljön övervakas för att hitta hoten

Ett nytt program för miljöövervakning i Östergötlands län startade 2015 och pågår till 2020. Länsstyrelsen är en av huvudaktörerna i övervakningen som är till för att upptäcka nya miljöhot och kontrollera miljötrender. Resultaten kan också visa om Sveriges och EU:s miljömål uppfylls.

– Myndigheter har i uppdrag att se till att miljömålen uppfylls och medborgarna kan bidra med sina handlingar. Näringslivet medverkar också och många företag har stärkt sitt miljöarbete på senare år, påpekar Helene Ek Henning, byrådirektör på länsstyrelsen i Östergötland och samordnare för miljöövervakningen i Östergötlands län.

Miljöövervakningen äger rum inom nio programområden; luft, skog, jordbruksmark, våtmark, landskap, sötvatten, kust och hav, miljögiftsamordning och hälsorelaterad miljöövervakning. Arbetet utförs enligt riktlinjer från Naturvårdsverket och EU:s vattendirektiv.

Samarbetar

På länsstyrelsen är det omkring tio personer som arbetar med miljöövervakning. Länsstyrelsen samarbetar med kommuner i länet och andra länsstyrelser i landet samt med nationella myndigheter som Havs - och vattenmyndigheten samt regionala aktörer som Motala Ströms vattenvårdsförbund och Östergötlands luftvårdsförbund. Näringslivet drar sitt strå till stacken.

– Stora som små företag är med i workshops som vi arrangerar och som handlar om miljöarbete. Det är roligt att näringslivet är intresserat. Företag visar engagemang och sprider goda exempel. Miljöövervakningen sker via mätningar av olika slag. Tyngdpunkten läggs på det som är aktuella miljöhot och eftersom Östergötland är ett jordbrukslän så är alla slags vattendrag i fokus.

– Just nu är det aktuellt med högfluorerade ämnen, växtskyddsmedel, läkemedelsrester, flamskyddsmedel, övergödning av vattendrag, upplyser Helene Ek Henning. Miljöövervakningen kan ibland avslöja riktigt riskfyllda situationer. Som i Kallinge i Blekinge där en vattentäkt stängts ner på grund av för höga halter högfluorerade ämnen.

– Det är ett akut läge när dricksvatten drabbas och människor druckit av det, påpekar Helene Ek Henning. Även i Östergötland hittas miljögifter, inte minst i vatten. Exempelvis har det i Tinnerbäcken i Linköping och Ljura bäck i Norrköping hittats förhöjda halter av högfluorerade ämnen. Just dessa ämnen finns det omkring 3 000 av, vissa giftigare än andra. En del bryts inte ned, är hormonstörande och vissa tros vara cancerframkallande. Ämnena finns i impregneringsmedel, teflonpannor och i brandskum.

Giftiga förbjudes

De allra giftigaste förbjuds men det kommer ständigt nya. Miljöövervakningen har pågått i flera decennier och blivit allt mer intensiv.

– Vi har inte analysmetoder för alla gifter men vi vet hela tiden mer och gör allt fler insatser. En del miljötrender har vi följt i många år men om det inte är några större förändringar så behöver vi följa nya trender. Resurserna räcker inte till att följa allt, redogör Helen Ek Henning. Ett sätt att utöka bevakningen är att samverka med andra länder och söka projektpengar.

– Åtta länder söker nu pengar till ett EU-projekt för att minska halterna av läkemedelsrester i Östersjön. Vi på länsstyrelsen har sökt pengar hos EU till åtgärder för att minska övergödningen, berättar Helene Ek Henning.