• Kikki Liljeblad, stadsplaneringsnämndens ordförande och socialdemokrat. Foto: Kajsa Nilsson

Marktilldelningen i Marby klar

Norrköping befinner sig i en stark utveckling, vilket innebär ökad efterfrågan på mark. Under 2016 ska stadsbyggnadskontoret föra detaljplaner om 1 000 bostäder och 5 hektar företagsmark samt upprätthålla en markreserv om 35 hektar verksamhetsmark.

I februari utlyste Norrköpings kommun en anbudstävling för område A och B i Marby 6:4. Kravet i tävlingen var en tätare exploatering i form av radhus/kedjehus. Nu har vinnaren utsetts och det blev EREIM, Ekeblad Real Estate Management AB, som vann både område A och B. Detta eftersom de hade högst anbud på båda områdena, 16 kedjehus på område A och 34 radhus på område B.

Detaljplan ändras

Det finns idag en detaljplan för Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1, men eftersom den planen är föråldrad med avseende på infrastruktur, byggrätt samt detaljplanens innehåll har beslut fattats om att den ska ses över och ändras.Planen ska anpassas till ny trafikplats på Europaväg 4, ge utrymme för ett verksamhetsområde samt medge handel, service och kontor. Sådant som ska beaktas vid ändringen är till exempel eventuella åtgärder för buller från väg och järnväg, hur fornminnen påverkas samt möjligt behov av anslutningspunkt samt industrispår i samband med en eventuell direktlänk för industritåg.

Åtta småhustomter i av Styrstad

Kommunen kommer att inleda planarbete för fastigheten Styrstad 11:10 samt Agetomta 2:10. Båda fastigheterna ligger i södra delen av Styrstads socken, ett område som omfattas av Strukturprogram för Styrstad med närområde där flera småhustomter i närområdet planlagts och byggnationer påbörjat under de senaste åren. Planarbetet kommer att möjliggöra fyra tomter för småhus på respektive fastighet, det vill säga totalt åtta nya småhustomter. Områdets prägel av landsbygd ska värnas och miljö- och kulturhistoriska värden ska beaktas.

Prioriteringsordning av detaljplaner

Norrköping befinner sig i en stark utveckling, vilket innebär ökad efterfrågan på mark. Under 2016 ska stadsbyggnadskontoret föra detaljplaner om 1 000 bostäder och 5 hektar företagsmark samt upprätthålla en markreserv om 35 hektar verksamhetsmark.

De höga målen och tillgängliga resurserna i dagsläget, innebär att stadsbyggnadskontoret nästan enbart påbörjar planer av större strategisk betydelse, det vill säga planer som ger stora volymer eller som är samhällsviktiga av andra skäl, exempelvis planer för offentlig service, infrastruktur eller för att främja näringslivsutvecklingen.