Lyckat med sänkt restaurangmoms

Trots tre år av lågkonjunktur och hög arbetslöshet har motsvarande 13 000 fler helårsanställningar skapats inom restaurangföretagen. Bransch- och arbetsgivarorganisationen för den svenska besöksnäringen Visita redovisar nu effekterna av den sänkta momsen på restaurangmat.

Visitas bedömning är att 8 300 av de 13 000 nya helårsanställningarna har tillkommit som en direkt följd av den sänkta momsen.

– Fler jobb för unga och bättre integration är två av de största utmaningarna som Sverige står inför. Våra företag skapar både nya jobb för unga och är även en väg in i på arbetsmarknaden för utlandsfödda med låg utbildning, konstaterar Eva Östling som är vd för Visita.

Lägre prisnivå

Rapporten är den mest aktuella studien som visar hur många jobb momssänkningen har genererat.

– Eftersom det saknas uppdaterade utvärderingar är det överraskande att OECD i den nyligen publicerade Sverigerapporten baserar sina slutsatser på gamla rapporter, säger Eva Östling.

Hårt debatterad fråga

Den sänkta momsen på restaurang- och cateringtjänster har vidare lett till att prisnivån på restaurangtjänster varit klart lägre än vad den skulle varit om momsen inte hade sänkts. Detta har i sin tur lett till att omsättningsnivån i restaurangbranschen är betydligt högre än vad den skulle ha varit om momsen inte sänkts. Det är vad som lett till att antalet jobb i restaurangbranschen ökat avsevärt de senaste tre åren.