• Verken måste upp en bra bit över trädhöjden, vilket medför följande utsikt.
  • Ett av Örbackens elva verk i skogsbygd.
  • Informationsskylt för Örbackens vindkraftspark.

Ljus framtid för vindkraft i skogsbygd

Vindkraft är tätt förknippat med ett öppet landskap. Trots att Östergötland är känt för sina slättvidder återfinns länets största vindkraftpark i skogsbygd. Ett samarbete över kommungränsen som åtskiljer Mjölby och Boxholm åt har lett till en än så länge relativt ovanlig utsikt.

Vindpark Örbacken föddes som en idé hos två lokala markägare. De tog själva fram både data på hur vindarna såg ut och tillstånd för en eventuell byggnation.

– Det var som att komma till ett serverat smörgåsbord, skrattar Pia Hjalmarsson som är projektledare på Stena Renewable, ägare till tio av de elva verk som initiativet resulterade i.

Stena kom in ganska sent i processen gällande Örbacken. Ett normalt förfarande är annars att Stena själva letar efter intressanta platser och sedan kontaktar markägarna i området. Därefter upprättas ett nyttjanderättsavtal som löper under maximalt fem år, då det utreds om platsen är lämplig för utbyggnad av vindkraft eller inte. Visar den sig vara det övergår avtalet i ett arrende mellan Stena och markägarna.

Många vindkraftverk i skogsbygd

Hur ser då förhållandet ut inom Stena när det gäller verk i öppna marker kontra skogsbygd?

– Vi har bara vindkraftverk i skog. Det är ingen medveten specialisering, men eftersom vi vill ha ett större antal verk på ett och samma ställe är sällan åkermark något alternativ. Oftast finns det bara möjlighet att bygga ett fåtal verk i sådan mark, medan vi gärna vill ligga på omkring tio stycken. Vår minsta park omfattar fem vindkraftverk. Detta beror främst på att kostnader för dragning av exempelvis el blir billigare utslaget på flera objekt, säger Pia.

Numera söks alltid tillstånd att bygga verk på upp till 200 meters höjd, även om sådana inte finns att uppbringa på marknaden ännu.

–Tekniken går hela tiden framåt och vi vet inte hur det ser ut om några år. Vi har nyligen byggt i Vetlanda och där uppgår verken till 185 meter, berättar Pia.

Stena upplever inte att det är någon större skillnad på att bygga i skog jämfört med i slättbygd. Det krävs mer förarbete med trädfällning, sprängning och upprustning, samt nybyggande av vägar och avlastningsplatser. En fördel med skogsbygd är att verken där ofta upplevs som mindre störande av dem som bor i närområdet.

Flera nya projekt på gång

Idag sköter Stena driften för totalt 96 verk, varav två är friköpta och ägs privat. I Laholm gick 20 markägare ihop och köpte loss ett verk, det andra privatägda är ett av Örbackens verk.

- Vår affärsidé är inte att sälja verken, vi vill äga dem. Försäljningen medför en del extra administration, så det är med viss motvilja vi släpper dem när markägare vill köpa. Dock skapar det samtidigt ett engagemang som är väldigt positivt, förklarar Pia.

Örbacken beräknades producera 64 GWh per år, motsvarande elektricitet för 12 500 hushåll. Med facit i hand, hur har det gått?

– Det senaste året har bjudit på avsevärt mindre vind över hela vårt bestånd, så mycket som tio procent lägre än normalt. Vi har därför inte nått upp till den beräknade nivån för Örbacken, men det är kanske inte ett helt rättvisande resultat. Framtiden ser vi dock ljust på och Stena har fyra nya projekt på gång. Två av dem är i det närmaste spikade och kommer att innebära 66 nya verk, avslutar Pia.

Fakta: Örbacken

Plats: Mjölby/Boxholm

Antal verk: 11 st

Effekt: 2,5 MW / verk

Totalhöjd: 149,8 meter

Nybyggda vägar: 4 km

Driftstart: Februari 2012