Linköping långt ner i klimatrankningsenkät

Linköpings kommun hamnar på plats 133 av 165 när det gäller klimatanpassning i IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkrings ranking. Det är fortfarande många kommuner som inte arbetar med klimatanpassning i dagsläget trots att de flesta tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar.

Kartläggningen uppvisar en stor variation i hur långt Sveriges kommuner har kommit i sitt klimatanpassningsarbete. Stora kommuner har överlag kommit längre jämfört med små och medelstora kommuner. Kustkommuner har i högre utsträckning etablerat sitt klimatanpassningsarbete jämfört med inlandskommuner.

– Generellt behövs det en bättre beredskap hos många kommuner. Redan i dag ser vi klimateffekter som kommunerna behöver hantera och här behövs en samverkan mellan samhällets olika aktörer, säger Susanna Roth på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under 2014 uppskattades de naturrelaterade skadorna kosta 1,6 miljarder kronor, men det tros bara vara en bråkdel av den kostnad Sverige står inför om vi inte rustar för ett extremare väder.

Motverka klimatskador

– Alla kommuner måste medverka till att minska samhällets sårbarhet och risker för klimatrelaterade skador, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Även om de flesta kommunerna i Sverige på något sätt jobbar med klimatanpassning finns det fortfarande brister inom vissa områden. Exempelvis har bara hälften av kommunerna, dock inte Linköping, analyserat tidigare extrema väderhändelser och tittat på hur de skulle kunna påverkas av framtida klimatförändringar.

– Kommunerna spelar en viktig roll för att klimatanpassa Sverige eftersom de ansvarar för att implementera klimatanpassningsarbetet och för att genomföra konkreta åtgärder. Linköping har inte fattat politiska beslut om att jobba med klimatanpassning vilket kan försvåra att frågan drivs framåt, säger Susanna Roth.

Bland samtliga kommuner har Kristianstad fått högst poäng följt av Botkyrka, Göteborg och Växjö. Norrköping var inte med i enkäten.