• Linköping kämpar fortfarande för att få en tågförbindelse som går i en tunnel under den befintliga banan. Foto: Tommy Pettersson
  • Elias Auguirre vill ha besked om förutsättningarna för Linköping att kunna bestämma placeringen av det nya resecentrumet. Foto: Tommy Pettersson
  • Alla väntar på besked från infrastrukturministern och Sverigeförhandlingen. Foto: Tommy Pettersson

Linköping fortsätter samarbeta om Stångådalsbanan

I den senaste småföretags barometern som presenterades i september ligger Östergötland i topp när det gäller sammanvägda konjunktur indikatorer. Det har aldrig hänt förut att Östergötland hamna så högt upp i mätningen.

 Barometern handlar om hur småföretagen uppfattar det ekonomiska läget och hur de ser på sin utveckling de kommande tolv månaderna.

I enkäten kan man tydligt utläsa att företagen redan räknat in framtida förhoppningar om intäkter och bättre förutsättningar i en kommande snabbtågsförbindelse med rikets tre storstäder. Man pekar ut en utbyggd infrastruktur som ett av de viktigaste skälen till varför man vågar satsa och investera i framtiden. Bristen på kompetent arbetskraft gör att pendlingen spelar en allt större roll i det moderna samhället och nu förväntas både en satsning på snabbare bredband såväl som höghastighetståg. Men det finns en pågående diskussion kostnader och tidsplan för Ostlänken som oroar.

Budget petitan

Läget är spänt inte bara hos det östgötska näringslivet utan också hos våra lokalpolitiker framförallt i Linköping och Norrköping. I stort sett alla politiker vill se en markering i den kommande Budgetpropositionen 2017 angående Ostlänken.

Men framförallt vill man att den nya infrastrukturpropositionen i höst reder ut frågetecknen, tillsammans med Sverigeförhandlingen och Trafikverket, kring tidsplan, kostnader och stationslägen för de berörda kommunerna.

– Vi behöver komma längre med Ostlänkplaneringen och förväntar oss besked om prioritetsordningen inom kort, säger socialdemokraten Elias Auguirre som är ansvarigt kommunalråd i Linköping för byggfrågor. Han sitter också i den samarbetsgrupp som finns kring Stångådalsbanan.

– Vi har ett samarbetsavtal med de övriga kommunerna om att fortsätta trafikera Stångådalsbanan ett antal år och vi följer den åtgärdsvalsplan som trafikverket gjort tillsammans med respektive region.

Stora kostnader

Trafikverket har pekat på vilka kostnader som ligger i att rusta upp Stångådalsbanan och det ska vägas mot nyttoaspekter i pendling och val av färdsätt. Men det finns en planering för angöring för banan vid det kommande nya resecentrumet var det nu kommer att ligga.

 – Vi vill ha en bra kollektivtrafik med våra södra kommuner i länet och ner mot Kalmar län men vi måste börja med placeringen av vårt eget resecentrum och sedan utgå från det. Det finns en positiv samarbetsanda i Stångådalsgruppen , menar Elias Auguirre.