Kraftfull revisionskritik på elnätet

Nu riktar Riksrevisionen frän kritik hur styrningen av den svenska eldistributionen hanteras. Man menar från rivissionens sida bland annat att sena investeringar påverkar elpriserna.

Riksdagens mål är att ha en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som ger en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser och för att riksdagens mål ska uppnås är en ökad överföringskapacitet i stamnätet viktigt.

Det är Svenska Kraftnät som förvaltar stamnätet och Energimarknadsinspektionen som hanterar tillståndsprocessen för elnät och utövar tillsyn över kvaliteten i elöverföringen.

Nu framkommer det att Regeringens styrning av Svenska Kraftnät har varit allt för passiv och att kapaciteten för överföring av el i Sverige fortfarande inte är tillräcklig samt att tillståndsprocessen för nätutbyggnad har tagit för lång tid, vilket har försenat viktiga investeringar. Elpriserna påverkas därför av den bristande överföringskapaciteten.

Prisområden

Riksrevisionens granskning visar på brister i statens insatser inom flera områden som har betydelse för överföringen av el. Riksrevisionen anser att en mer aktiv styrning från regeringen kunde ha lett till att nödvändiga investeringar i överföringskapacitet till södra Sverige kunde kommit igång tidigare. Svenska Kraftnäts investeringsplaner har haft brister och planerna har sällan uppnåtts. Det tar dessutom lång tid att få tillstånd för att bygga ut stamnätet, vilket försenar viktiga investeringar. I kombination med beslutet att indela Sverige i prisområden har detta lett till högre elpriser i delar av landet.