Handslag för framtida nyttigheter

Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping kommunerna som ligger längs med sträckan Järna - Glyttinge har lite överraskande träffat en principöverenskommelse med Sverigeförhandlingen som klarar ut förskottering, medfinansiering, bostadsbyggande samt, inte minst viktigt för respektive kommuns, stationslägen.

Beskedet är positivt för det fortsatta arbetet med Ostlänken och tidplanen med byggstart 2017 ligger fast. Detta historiska handslaget innebär också att Ostlänken står på egna ben eller kanske man ska säga egna slipers.

Äntligen i mål

Det har hunnit passera många försenade tåg i regionen sedan den förste oktober 2003 då regeringen att Ostlänken skulle med i Banverkets investeringsplan med byggstart 2014/15. Landshövding Bo Holmberg fick då regeringens uppdrag att utreda en tidigarelagd byggstart till år 2010. Han presenterade planerna för det i december 2006, men då hade en ny regering tillträtt som prioriterade andra saker. Två år senare dömde finansminister Borg ut Ostlänken som robust olönsam.

Samma gamla visa

Tongångarna känns igen idag inte minst från finanspolitiska rådet.som också tyckte att delar av infrastruktursatsningen är robust olönsamma. Något kortsiktig analys kan man tycka men än så länge finns det inga tecken på att infrastrukturministern har samma åsikter som finanspolitiska rådet har. Nu tar arbetet i kommunerna fart och draget från en kommande Ostlänk märks redan hos näringslivet och investerare. Översiktlig planering kan fortsätta och en del detaljplaner kan sättas i sjön redan nu i alla fall för de kommuner som har klart för hur stationsplaceringen ska se ut. Ingen vet hur mycket kalaset kommer att kosta. Allra minst Trafikverket har någon större hum om kostnadsläget. Trafikverket har dessutom nyligen fått i uppdrag att räkna på projektet igen.