• Fredrik Jeppsson, Stefan Tell och Maria Wrethag från SyntheticMR illustrerar framtidsoptimismen av idag. Foto: Tommy Pettersson
  • Andreas Hjalmarsson och Frida Boklund har svart på vitt kring konjunkturutvecklingen. Foto: Tommy Pettersson
  • Stefan Tell chef på SyntheticMR tror på regionens tillväxtpotential. Foto: Tommy Pettersson

Företagen mår bra i Östergötland

I årets företagsbarometer, som Företagarna genomför ihop med Swedbank, ligger Östergötland i topp för första gången i världshistorien. Det är den sammanvägda konjunkturindikatorn som visar upp det resultatet för vårt län.

Mätningen visar också, i sina positiva svar,att företagen redan har planerat för en "Ostlänkseffekt" och vill därför tro på en satsning i form av investeringar och arbetskraftsrekryteringar det kommande året.

Stefan Tell från SyntheticMR AB i Linköping illustrerar den framtidsoptimism som spirar hos småföretagen i länet.

– Vårt företag utvecklar mjukvara för att effektivisera magnetkameraundersökningar som används inom medicintekniksektorn. Vårt företag bildades 2007 och vi växer försiktigt, för närvarande har vi 12 anställda. Näringslivsklimatet i regionen är bra för det finns många bolag i samma bransch som vi finns inom. Det finns dock en risk att det blir allt svårare att få kompetent personal, menar Stefan Tell och fortsätter.

– Infrastrukturen behöver utvecklas men det är ju på gång. Jag vill också skicka med att det skulle vara fint om Linköping och Norrköping kunde samarbeta mer än vad man gör idag.

Länets konjunktur förbättras

Småföretagskonjunkturen i Östergötlands län har varit positiv sedan 2015 års mätning. Länet har också en något starkare konjunktur än riket i stort. Läget har förbättrats både i industri- och tjänsteföretagen. Förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt återhämtning, där framförallt tjänstesektorn räknar med förbättrad tillväxt.

– Barometern visar tydligt på den tillväxtpotential som finns i länets småföretag, men också att den bromsas av olika tillväxthinder. Åt den internationella konjunkturen kan vi inte göra så mycket, vilket gör det än viktigare att genomföra åtgärder som stärker företagens tillväxtmöjligheter i övrigt. Att vi i årets Barometer får indikatorer på att den rådande politiska situationen är ett tillväxthinder är mycket illavarslande och något att verkligen tänka på, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna.

Arbetskraftsbrist

Det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Östergötlands är bristen på lämplig arbetskraft. Mer än var tredje företag uppger detta som största hindret. Höga arbetskraftskostnader och tuff konkurrens hamnar på andra och tredje plats. Den största politiska risken är potentiellt höjda arbetskraftskostnader och arbetsgivaravgifter vilket också är i linje med riket som helhet. Knappt var femte företag ser även ökade skattekostnader som en risk.

– Detta bekräftar bilden av småföretagen som ekonomins jobbskapare, och även av det stora ansvar företagen tar i konjunkturnedgångar. Det är bland de många, ganska små företagen i Östergötland som landets stora tillväxtpotential finns bara förutsättningarna är de rätta. En annan positiv faktor är att mer än 70 procent av småföretagen i länet anger att det finns goda expansionsutsikter, säger Andreas Hjalmarsson, Swedbank.