• Mjärdevi och Linköpings Universitet är grogrunden för innovativa företag. Foto Patrik Ekström

Ex-jobb mot översvämningar

Företaget Geodesign i Mjärdevi är ett av de mest framgångsrika företagen när de gäller vattenbarriärer vilket bland annat visades när deras teknik bidrog till att skydda den franska staden Caen vid de kraftiga ovädren i februari 2010.

– När vi drog igång 1992 var det mest miljötekniskt konsultning vi sysslade med men sedan 1995 dök idéer upp om översvämningsskydd. Det vi kallar för Geodesign Barriers idag. Men sedan tog det nästan fem år innan det blev lönsamt för oss, berättar Sten-Magnus Kullberg vd på Geodesign.

Internationell efterfrågan

Kullberg kom från en tjänst på Statens geotekniska institut där han jobbade med forskning och utveckling inom miljögeoteknik därför blev inte hoppet till Mjärdevi särskilt långt.

Geodesign har fem anställda varav två i England och tre i Sverige men man arbetar mot agenter i ett tiotal länder sunt om i världen.

– Efter påsk ska jag till Djakarta i Indonesien som har stora problem med översvämningar, säger Sten-Magnus som även berättar om de exjobb som företaget är involverade i.

– Vi har ett exjobb som handlar om ”Utveckling av pumpbrunn” i samband med översvämning. Där är vi intresserade av att ta fram en kompletterande produkt till skyddsbarriärerna. Den kompletterande produkten som Robin Carlsson och Tomas Karlström ska utveckla kommer bestå av en konstruktion som på ett smidigt sätt hanterar och förhindrar läckagevatten som samlas vid lägsta punkten på utsidan av barriärerna. Konstruktionen är tänkt att lösa två problem, vattnet från dagvattenledningarna måste hindras från att läcka upp till marknivå samt så ska det vatten som redan samlats på marken pumpas bort, menar Sten-Magnus Kullberg.

– Vi valde att genomföra vårt examensarbete på Geodesign för att utmaningen med att utveckla en ny produkt med samhällsnytta kändes inspirerande och stimulerande, säger Robin Carlsson.

Exjobb nummer två

Ett annat exjobb som är aktuellt är ”Tätning av läckande dagvattenbrunnar” av Hugo Ingelhammar.

– Mitt exjobb handlar om att ta fram en tätningsanordning för dagvattenbrunnar som fästs lokalt och temporärt vid översvämning. Problemet bygger på att oönskat vatten kan strömma upp ur brunnar, säger Hugo Ingelhammar och fortsätter.

– Då Geodesigns barriärer avskärmar vattenmassor till en sida innebär detta att dagvattenbrunnar kan finnas på både den torra och den våta sidan. Vatten kan då strömma ner i brunnar på den våta sidan, ta sig genom de underjordiska vattenledningarna och upp ur andra brunnar på den torra sidan. Därför behövs en produkt som förhindrar vattnet att strömma upp ur brunnarna på den torra sidan.

Exjobb nummer tre som Geodesign lyfter fram är ”Barriärer som verktyg vid torrläggning av vattenområde” av Oscar Svensson.

Det finns behov av att torrlägga vatten i samband med byggnation i vatten, reparation eller sanering av förorenade sediment. Befintlig teknik klarar ett vattendjup av två meter. Uppgiften består i att utveckla konceptet för vattendjup ner till 3.6 meter.