• Hedin Fastighet säljer sina byggnader, bland annat i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Balder köper Hedin

Fastighetsköp för miljarder

Nu säljer A Hedin Fastighet AB samtliga sina fastigheter till fastighetsbolaget AB Balder. Värdet på de nu förvärvade fastigheterna är 4 150 miljoner kronor och gäller en yta av nästan 300 000 kvadratmeter. Planerad dag för övertagandet är 30 november i år.

A Hedin Fastighet äger samtliga byggnader där Hedin Bil AB har sin verksamhet. Majoriteten av fastighetsvärdet ligger Stockholm och Göteborg men även, bland annat i Malmö, Helsingborg, Borås, Uppsala och Linköping. Totalt i fastighetsbolaget har man 42 olika fastigheter. De totala hyresintäkterna uppgår till 276 miljoner kronor.

Familjeföretag

Hedin Bil koncernen är ett familjeföretag som grundades 1985. Koncernen omsatte under 2015 drygt 8 miljarder kronor och har cirka 1 200 anställda samt erbjuder bilförsäljning, service- och tilläggstjänster. Hedin Bil koncernen är återförsäljare av bland annat bilmärkena Mercedes-Benz, Nissan, Kia, Ford, Citroën, Opel, Mitsubishi, Ragne Rover och Jaguar. Dellikvid för de förvärvade fastigheterna kommer att erläggas till Anders Hedin Invest AB genom kvittningsemission av 4 602 515 stamaktier av serie B, motsvarande 1 098 950 000 kronor. Kvittningsemissionen kommer att beslutas med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll från årsstämman den 10 maj 2016. Genom kvittningsemissionen kommer Anders Hedin Invest AB bli en av Balders största ägare. Teckningskursen i kvittningsemissionen kommer uppgå till cirka 239 kronor, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Balders B-aktie under perioden från och med 29 augusti 2016 till och med 16 september 2016.

Byggt upp under lång tid

– Vi är nöjda att kunna genomföra det här förvärvet av högkvalitativa och välbelägna fastigheter som väl kompletterar Balders befintliga fastighetsbestånd. Vi välkomnar samtidigt Anders Hedin som ny stor ägare i Balder, säger Erik Selin vd hos Fastighets Balder AB, i ett pressmeddelande.

– Jag har under lång tid, med stort engagemang och energi byggt upp det här fastighetsbeståndet och det är både med stolthet och trygghet som jag nu låter Balder överta ägandet. Jag är samtidigt glad att kunna ta del av Balders fortsatta utveckling som långsiktig aktieägare, säger Anders Hedin i samma pressmeddelande. I Anders Hedin Invest koncernen ingår förutom Hedin Bil koncernen, Klintberg & Way koncernen med dotterbolagen KW Parts, Dawa Däck, KW-Wheels, Techno Tires, KW Cars, Pro-Imp och Wheelspot. Utöver dessa koncerner ingår Mabi Hyrbilar, Car to Go Sweden och Hedin IT. Anders Hedin Invest koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK på årsbasis och har 1 750 anställda.

Tillför 690 miljoner

Planerad tillträdesdag för övertagandet av fastigheterna är 30 november 2016. Fastighetsförvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och finansiering.

Balder genomför även en nyemission av tre miljoner stamaktier av serie B och tillförs därmed 690 miljoner kronor. Tecknare i Nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella investerare av institutionell karaktär. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt, i omedelbar anslutning till offentliggörandet av det avtalade förvärvet av samtliga fastigheter i I.A Hedin Fastighet AB koncernen. I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i Nyemissionen kommer Erik Selin Fastigheter AB att låna ut 3 000 633 aktier av serie B till Carnegie Investment Bank AB. Aktierna kommer att återlämnas efter det att Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.